Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

Felhívás a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására.

A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

 

Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára, a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan vagy együttműködésben kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez,
 • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
 • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
 • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
 • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

 

A Felhívás indokoltsága és célja:

A GINOP célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

A Felhíváshoz kiválasztott Közvetítők listája az MFB Zrt. Honlapján kerül közzétételre.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2019. március 1-ig lehetséges.

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft,

 • amelyből a vissza nem térítendő támogatás 80 milliárd Ft,
 • a visszatérítendő támogatás 40 milliárd Ft.

 

1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

1/1. Önállóan támogatható tevékenységek:

1/1/1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

1/1/1/a. Kísérleti fejlesztés.

 

1/2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

1/2/1. Regionális beruházási támogatás keretében (kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe; max. a projekt elszámolható költségeinek 35%-a):

1/2/1/a. Eszközbeszerzés.

1/2/1/b. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

 

1/2/2. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

1/2/2/a. Projektmenedzsment tevékenység.

 

1/3. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1/3/1. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében.

 

2. Nem támogatható tevékenységek közül néhány:

2/a. lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos akadálymentesítés;

2/b. szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztés;

2/c. kokszgyártás, kőolajfeldolgozás;

2/d. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása;

2/e. hajó, csónak gyártása;

2/f. ipari gép, berendezés, eszköz javítása;

2/g. ipari gép, berendezés, üzembe helyezés;

2/h. bányászat tevékenységéhez kötődő beruházások;

2/i. dohánnyal és dohánytermékekkel kapcsolatos beruházások;

2/j. repülőtéri infrastrukturális beruházások, a környezetvédelemhez kapcsolódók kivételével;

2/k. atomerőművek leállítása és építése;

2/l. illegális gazdasági tevékenység (pl. az ember reprodukciós célú klónozása);

2/m. valamennyi típusú fegyver- és lőszergyártás és –kereskedelem finanszírozása;

2/n. pornográfia és prostitúció;

2/o. olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése, melyek illegális belépést és letöltést segítenek elő;

2/p. végső kedvezményezett által visszaigényelhető ÁFA finanszírozása;

2/q. vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozása, illetve kölcsön törlesztése;

2/r. üzletrész, részvény, más társasági részesedés vásárlása.

 

Műszaki és szakmai elvárások:

 1. A projekt költségvetését a feladatokhoz és a piaci árakhoz igazodóan, reális módon kell összeállítani.
 2. A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a Felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie.
 3. A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.
 4. A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
 5. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a releváns irányelveknek, szabványoknak, rendeleteknek, környezetvédelmi előírásoknak.
 6. A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.
 7. Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, elutasításra kerülhet.
 8. Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség.

 

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti ágazati prioritások:

 1. Egészséges társadalom és jólét;
 2. Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 3. Tiszta és megújuló energiák;
 4. Fenntartható környezet;
 5. Egészséges és helyi élelmiszerek;
 6. Agrár-innováció.

 

Intelligens technológiák:

 1. Fotonika, lézertechnlológia;
 2. Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák;
 3. Bionika;
 4. Nem gépipari fémfeldolgozás;
 5. Elektronika és félvezető-technológia;
 6. Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz);
 7. Korszerű csomagolástechnikai technológiák;
 8. Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása);
 9. Építőipar (építőanyag-technológiák);
 10. Textilipar;
 11. Fa- és bútoripar;
 12. Logisztika;
 13. Kulturális és kreatív ipar.