Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolg-ok terjesztésének támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

FELFÜGGESZTVE!

Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemteremtő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és a jövedelemteremtés fontos elemei. Különös tekintettel a hazai mikro- és kisvállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT), eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, de kifejezetten nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.

A támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 39,4 milliárd Ft, melyből:

  • a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 17,5 milliárd Ft,
  • a kölcsön keretösszege: 21,9 milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4.000 darab.

Műszaki és szakmai elvárások:

a) A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista;

b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani;

c) Releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kell kitölteni, esetleges tisztázásra van lehetőség;

d) A megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie;

e) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie az európai irányelveknek, szabványoknak, illetve a magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak;

f) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni;

g) A projektnek szakmailag megvalósíthatónak kell lennie;

h) Ha jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti;

i) A kedvezményezetteknek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában megjelölt;

j) Egy támogatást igénylő, egy adott projektre, egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet;

...

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a vissza nem térítendő támogatás, valamint a kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

A projekt megkezdése: A támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támgatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. szeptember 30.

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 hónap. A kamatfizetés tekintetében nincs türelmi idő. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.

Támogatható az Észak-Magyaroszág, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régió. Nem támogatható a Közép-Magyarország régión belül Pest megye.

Fenntartási kötelezettség: 3 évig; a támogatással létrehozott fejlesztést, információs technológiai fejlesztéseket, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani és üzemeltetni.

Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

A támogatás mértéke, összege:

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37.5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

...