Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

Felhívás a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelésére.

A Felhívás címe: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára.

A Felhívás kódszáma: GINOP-6.1.6-17

A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA 2018. MÁRCIUS 21-TŐL (10:00-TŐL) 2018. DECEMBER. 3-IG (12:00) VAN LEHETŐSÉG. (VAGY FELFÜGGESZTÉSIG/VISSZAVONÁSIG.)

 

Magyarország Kormányának felhívása a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelése. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásához.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a GINOP forrásaiból minimum 3.000.000 forint, maximum 50.000.000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; valamint az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek 5.000.000 forintot meghaladó megítélt támogatás esetében a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő, maximum 25.000.000 forint előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez; valamint projektje megvalósításával hozzájárul Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 közötti időszakra stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez.

 

A Felhívás indokoltsága és célja: az Európai Unió Tanácsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégiában leszögezte, hogy az egész életen át tartó tanulás és készségfejlesztés kulcsfontosságú a jelenlegi gazdasági válság és a népesség idősödésének kezelése szempontjából. A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerőpiaci és társadalmi változásokhoz. A gazdasági válság rövid és hosszú távú következményeinek a kezelése céljából szükség van arra, hogy a felnőttek rendszeresen növeljék személyes és szakmai készségeiket, kompetenciáikat és a munkaerőpiac jelenlegi instabilitására és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének érdekében ez különösen érvényes az alacsony képzettségű munkaerőre.

 

A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából. Ezzel egyidejűleg elismerni és támogatni kívánja azt a jelentős hozzájárulást, amelyet a felnőttkori tanulás tud nyújtani a gazdasági fejlődéshez.

Felszólítás:

 • nemre, személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa a felnőttek lehetőségét arra, hogy életük bármely szakaszában színvonalas oktatásban részesüljenek;
 • biztosítson a felnőttek képzési szükségleteihez igazított, rugalmas oktatási és képzési lehetőségeket, illetve ösztönözze, hogy a munkáltatók körében nagyobb mértékben tudatosuljon, hogy a felnőttkori tanulás hozzájárul a termelékenységhez, a versenyképesség – a kreativitás – az innováció – a vállalkozói készség előmozdításához, és fontos tényező az alkalmazottaik foglalkoztathatóságának és munkaerőpiaci mobilitásának növelésében;
 • a gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.

 

A Felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

 

Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés és az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A Felhívás kiemelten támogatja a vállalkozásokon belül a munkavállalók számára az IKT technológiák alkalmazásához szükséges tudás bővítését, az általános IKT készségfejlesztéstől a piac által biztosított rövid idejű szakmai képzésekig, illetve OKJ-s IKT képzésekig. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez, amely szerint a foglalkoztatási arányt 75%-ra növeljük 2020-ra a 20 és 64 év közötti munkavállalók körében.

 

A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a GINOP forrásaiból 19.040.000.000 Ft. Jelen Felhívás forrását Magyarország költségvetése az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380 – 6346 darab.

 

 1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  1. Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként,
  2. Képzéshez kapcsolódó tudás- és elégedettségmérés,
  3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.
 2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  1. Projekt előkészítési tevékenységek,
  2. Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek,
  3. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek,
  4. Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

A kötelező és választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre a csekély összegű támogatási kategória vonatkozik.

 

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások:

 1. A védett természeti és kulturális értékeket meg kell őrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során meg kell szüntetni;
 2. A támogatást igénylő nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 

Kötelező vállalások:

Kötelező vállalás

Célérték

Teljesítés időpontja

A képzésben a résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma

Középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők min. 5%, de legalább 2 fő

A projekt fizikai befejezése

A képzés során tanúsítványt, bizonyítvány szerzők továbbfoglalkoztatása

A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerző munkavállalók min. 80%-a

A projekt fizikai befejezése

 

A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető a projekt várható fizikai befejezés dátumára. Egy adott mérföldkőhöz meg kell tervezni az adott szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is. A mérföldkövek a műszaki, szakmai tartalom részét képezik, csökkenésük esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

Mérföldkő megnevezése

Outputja

Legkésőbbi teljesítési időpont

Képzés elvégzésének igazolása

A bizonyítványokat, tanúsítványokat kiállították és az arra jogosult képzésben résztvevők számára átadták

A projekt fizikai befejezésének időpontja

 

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások:

 1. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amely tartalma nincs összhangban a Felhívásban megfogalmazott célokkal,
 2. A támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok és leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntés előkészítés során az Irányító Hatóság számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség,
 3. A projektnek szakmailag megvalósíthatónak kell lennie,
 4. A megjelölt helyszínnek alkalmasnak kell lennie a jelzett tevékenység végzésére, valamint per- és igénymentesnek kell lennie,
 5. Bérbeadásra nincs lehetőség,
 6. Vállalni kell, hogy a megjelölt tevékenységeket megvalósítja,
 7. A kockázathordozás is kizáró ok.

 

A projekt területi korlátozása: a Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektek nyújthatók be. A kevésbé fejlett régiók: Észak – Magyarország, Észak – Alföld, Dél – Alföld, Dél – Dunántúl, Nyugat – Dunántúl és Közép – Dunántúl.

 

Fenntartási kötelezettség: a támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő vállalja a megvalósult képzések honlapon való kommunikációját, valamint a tananyagok és oktatási segédanyagok, illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetőségét a képzésben érintettek számára.

 

Önerő:

 • a támogatást igénylőnek a csekély összegű támogatási kategória igénybevétele esetén önrésszel nem kell rendelkeznie;
 • a képzési támogatási kategória igénybevétele esetén legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

 

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • Mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és
 • Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel és
 • Az éves átlagos statisztikai állományi létszám a teljes üzleti évben min. 3 fő volt és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

113 korlátolt felelősségű társaság

114 részvénytársaság

116 közkereseti társaság

117 betéti társaság

121 szociális szövetkezet

122 takarék- és hitelszövetkezet

123 iskolaszövetkezet

124 agrárgazdasági szövetkezet

126 biztosító szövetkezet

129 egyéb szövetkezet

141 európai részvénytársaság

142 európai szövetkezet

143 magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144 európai területi együttműködési csoportosulás

226 külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227 külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

572 nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 nonprofit részvénytársaság

574 európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium

575 nonprofit közkereseti társaság

576 nonprofit betéti társaság

 

A finanszírozással kapcsolatos információk:

 1. Jelen Felhívás keretében nyújott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül,
 2. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft,
 3. Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg max. mértéke a megítélt támogatás 50%-a, max. 25.000.000 Ft.

 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, melyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, s megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. Ezek a költségek a következők:

 1. Projekt előkészítés költségei,
 2. Projektmenedzsment költségei,
 3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei,
 4. Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei,
 5. Célcsoport támogatásának költségei.

 

Nem elszámolható költségek közül néhány:

 1. Infrastruktúrális javak vásárlása,
 2. Föld, telek, ingatlan vásárlása,
 3. Levonható áfa,
 4. Kamattartozás kiegyenlítése,
 5. Hitelkamat,
 6. Hiteltúllépés költsége,
 7. Deviza-átváltási jutalék,
 8. Bírságok, kötbérek és perköltségek,
 9. Gépjárművel kapcsolatos költségek,
 10. Irodai berendezések,
 11. Konyhai eszközök,
 12. A meglévő informatikai és műszaki eszközök felújítása, karbantartása,
 13. Eszközök leszerelési költségei.

 

A csatolandó mellékletek listája:

 1. Jogi státusz igazolása cégkivonat vagy alapító okirat és alapszabály;
 2. Jóváhagyott éves beszámoló;

A gazdálkodási adatok igazolása: a jóváhagyott, utolsó lezárt, teljes üzleti évi összevont beszámoló, vagy éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló;

 1. Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés;
 2. A törvényes képviselő aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta;
 3. A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása;
 4. A támogatási kérelemben szereplő képzéseket tartalmazó képzési terv;
 5. Szakmai önéletrajzok a szakmai megvalósítók esetében;
 6. Minden 300.000 Ft-ot meghaladó elszámolható összköltségű költségtétel alátámasztására 3 darab, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.