Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

FELFÜGGESZTVE!

A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-16

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A jelen Felhívás célja során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek fejlesztése eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez.

A támogatott beruházásnak olyan kapavitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 25-tól 2019. január 25-tól lehetséges.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18 milliárd Ft -> EBBŐL -> Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 darab.

A jelen Felhívás keretében előleg igényelhető; maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.

Nem támogatható: a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Támogatásban nem részesíthetők köre: [példák]

1. olyan projektet kíván megvalósítani, mely tartalma nincs összhangban a megfogalmazott célokkal;

2. amellyel szemben a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;

3. amely vállalkozás jelentős kockázatot hordoz;

4. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;

5. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;

6. az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg; stb...

Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. (Önerő lehet pl. saját forrás vagy támogatott hitel.)

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését vagy a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. szeptember 30. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.

A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

Az elszámolható költségek köre: a projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. Jelen Felhívás keretében beruházási költségek tervezhetők, illetve számolhatók el.

1. Eszközbeszerzés költségei:

a) új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, valamint az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez);

b) információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése (közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési költségei);

c) a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (napelem, napkollektor).

2. Építéshez kapcsolódó költségek:

a) infrastruktúrális és ingatlan beruházás;

b) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastruktúrális korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek + berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezések hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések + felszerelések) (napelem, napkollektor, kiserőmű).