Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

FELFÜGGESZTVE!

A Felhívás kódszáma: GINOP-1.2.3-8.3.4-16

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. február 15-től 2019. február 15-ig.

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mikro-, a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének és növekedési potenciáljának javítását, valamint gazdasági teljesítményének erősítését. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Azok a gazdasági társaságok támogathatók, amelyek a saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik.

Támogatást lehet igényelni: eszközbeszerzésre, infrastruktúrális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre.

 

Támogatást igénylők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások: 1. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; 2. éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben min. 1 fő volt; 3. a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben a lezárt, teljes üzleti év árbevétele min. 15 M Ft volt; 4. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint kérelmet nyújthat be:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint kérelmet nyújthat be:

 • 113 korlátolt felelősségű társaság
 • 114 részvénytársaság
 • 116 közkereseti társaság
 • 117 betéti társaság
 • 124 agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 európai részvénytársaság
 • 142 európai szövetkezet
 • 226 külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 egyéni cég
 • 231 egyéni vállalkozó

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 1. A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése;
 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása;
 3. A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése;
 4. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
 5. A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek;
 6. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése -> legalább a projekt összköltségének 20%-át kell elérnie;
 2. A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése -> legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el;
 3. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések -> legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el;
 4. A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek -> legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-át érhetik el.

 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Az igényelhető kölcsön: min. 10.000.000 Ft, max. 145.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.

 

Csatolandó mellékletek listája:

 • Jogi státusz igazolása;
 • Jóváhagyott éves beszámoló;
 • Éves beszámoló;
 • Minden költségtétel alátámasztására 3 darab árajánlat;
 • A támogatást igénylő törvényes képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta;
 • Tulajdonostársak hozzájárulása – amennyiben releváns;
 • Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról – amennyiben releváns;
 • Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés – amennyiben releváns;
 • Építési tervdokumentáció (tervrajzok);
 • A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év statisztikai létszámot igazoló irata;
 • Alapító Okirat, Alapszabály, Társasági Szerződés;
 • Legfőbb szerv határozata hitelfelvételről.