A rugalmas fogl. elterjesztése a konvergencia régiókban-rug., családbarát foglalkoztatási módsz. bevez. a munkáltatóknál

FELFÜGGESZTVE!

A Felhívás kódszáma: GINOP-5.3.2-16

Magyarország Kormányának felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások alkalmazkodásának segítését, a rugalmas munkaerő-piac és a családbarát munkahelyi gyakorlatok és szolgáltatások elterjesztését.

A cél elérését a Kormány a rugalmas munkaszervezés területén működő szolgáltatók, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális "tartalékok" szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szűlök munakerőpiacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerőpiactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a részmunkaidőn kívül pl. a munkakör megosztása az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan felhívás megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.3.1-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére.

A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség, kivéve a munkaidőkeretben, illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatást.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. - 2018. november 30. között lehetséges.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 - 1600 darab.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 milló Ft.

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: a projektek keretében a rugalmas foglalkoztatási forma vállalkozásnál való bevezetéséhez kapcsolódó kapacitásbővítési és szervezetfejlesztési tevékenységek támogathatóak, szükség esetén kismértékű infrastrukturális beruházással kiegészítve, melyek a GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása című felhívás keretében a támogatást igénylő által is aláírt átvilágítási jegyzőkönyvben és átszervezési tervben meghatározásra kerültek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás; b) vezetői képzés és műhelymunkák; c) munkavállalói képzés és műhelymunkák; d) munkahelyi mentor foglalkoztatása; e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás min. 3, max. 6 hónapra); b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések; c) eszközök és immateriális javak beszerzése; d) infrastrukturális és ingatlan beruházás; e) megváltozott munkaképességű új munkavállaló foglalkoztatása, képzése, az átalakított segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges beruházás.

A projekt megkezdése: támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon az átvilágítási jegyzőkönyvvel rendelkező támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Fenntartási kötelezettség: a támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

Támogatást igénylők köre: a) rendelkeznek legalább két lezárt teljes üzleti évvel; b) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek; c) az átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 10 fő; d) kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. Elszámolható költségek: a) egyéb szakértői szolgáltatás költségei (szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás); b) képzéshez kapcsolódó költségek (marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei); c) szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (egyéb általános költség = rezsi); d) kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége; e) célcsoport képzési költsége; f) célcsoport személyi jellegű ráfordításai; g) eszközbeszerzés költségei; h) immateriális javak beszerzésének költsége; i) építéshez kapcsolódó költségek; j) egyéb szakértői szolgáltatás költségei (rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás).