A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

FELFÜGGESZTVE!

A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.2-16

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastruktúrális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez.

A támogatott beruházásnak olyan kapavitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 25-tól 2019. január 25-ig.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 21 milliárd Ft -> EBBŐL -> Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.

A jelen Felhívás keretében előleg igényelhető; maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.

Nem támogathatók: a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatásban nem részesíthetők köre: [példák] 1. olyan projektet kíván megvalósítani, mely tartalma nincs összhangban a megfogalmazott célokkal; 2. amellyel szemben a NAV által indított végrehajtási eljárás van folyamatban; 3. amely vállalkozás jelentős kockázatot hordoz; 4. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül; 5. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi; 6. az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg; stb...

Önerő: a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. (Önerő lehet pl. saját forrás vagy támogatott hitel.)

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését vagy a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. december 31. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

A projekt a költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.

A műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

Az elszámolható költségek köre:

1. Eszközbeszerzés költségei:

a) új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége (egyenként nettó 100.000 Ft) + az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez;

b) a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (napelem, napkollektor), amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra;

c) információs technológiafejlesztés egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardvereszközök, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök költségei).

2. Immateriális javak beszerzésének költségei:

a) információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége (alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások; licenc költségek; testreszabás költségei; migrációs fejlesztések költségei; betanítás költsége, mely közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódik);

b) információs technológia-fejlesztés: domain név, a hozzá tartozó webtárhely és a honlapkészítés költsége (domain név regiszráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, és a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés) -> maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve: 15%, a domain név regisztráció és a webtárhely egyszeri díjának maximális elszámolható költsége 30.000 Ft, a honlapkészítés költségének maximális elszámolható költsége 200.000 Ft.