Pályázatok

 • Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

  Felhívás a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelésére.

  A Felhívás címe: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára.

  A Felhívás kódszáma: GINOP-6.1.6-17

  A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA 2018. MÁRCIUS 21-TŐL (10:00-TŐL) 2018. DECEMBER. 3-IG (12:00) VAN LEHETŐSÉG. (VAGY FELFÜGGESZTÉSIG/VISSZAVONÁSIG.)

   

  Magyarország Kormányának felhívása a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén a vállalkozások versenyképességének növelése. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki Az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését és támogatását, amely elengedhetetlen a munkaerő versenyképességéhez és a társadalmi és gazdasági változásokhoz való folyamatos alkalmazkodásához.

   

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a Felhívás feltételeinek megfelelő projektet a GINOP forrásaiból minimum 3.000.000 forint, maximum 50.000.000 forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; valamint az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek 5.000.000 forintot meghaladó megítélt támogatás esetében a megítélt támogatás 50%-ának megfelelő, maximum 25.000.000 forint előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy projektje megvalósításával hozzájárul a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez; valamint projektje megvalósításával hozzájárul Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014-2020 közötti időszakra stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez.

   

  A Felhívás indokoltsága és célja: az Európai Unió Tanácsa az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó Európa 2020 stratégiában leszögezte, hogy az egész életen át tartó tanulás és készségfejlesztés kulcsfontosságú a jelenlegi gazdasági válság és a népesség idősödésének kezelése szempontjából. A felnőttkori tanulás fontos szerepet játszhat az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérésében és abban, hogy a felnőtt – különösen az alacsony képzettségű és az idősebb – munkavállalók jobban tudjanak alkalmazkodni a munkaerőpiaci és társadalmi változásokhoz. A gazdasági válság rövid és hosszú távú következményeinek a kezelése céljából szükség van arra, hogy a felnőttek rendszeresen növeljék személyes és szakmai készségeiket, kompetenciáikat és a munkaerőpiac jelenlegi instabilitására és a társadalmi kirekesztettség csökkentésének érdekében ez különösen érvényes az alacsony képzettségű munkaerőre.

   

  A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából. Ezzel egyidejűleg elismerni és támogatni kívánja azt a jelentős hozzájárulást, amelyet a felnőttkori tanulás tud nyújtani a gazdasági fejlődéshez.

  Felszólítás:

  • nemre, személyes és családi körülményeikre való tekintet nélkül javítsa a felnőttek lehetőségét arra, hogy életük bármely szakaszában színvonalas oktatásban részesüljenek;
  • biztosítson a felnőttek képzési szükségleteihez igazított, rugalmas oktatási és képzési lehetőségeket, illetve ösztönözze, hogy a munkáltatók körében nagyobb mértékben tudatosuljon, hogy a felnőttkori tanulás hozzájárul a termelékenységhez, a versenyképesség – a kreativitás – az innováció – a vállalkozói készség előmozdításához, és fontos tényező az alkalmazottaik foglalkoztathatóságának és munkaerőpiaci mobilitásának növelésében;
  • a gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól.

   

  A Felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

   

  Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés és az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik. A Felhívás kiemelten támogatja a vállalkozásokon belül a munkavállalók számára az IKT technológiák alkalmazásához szükséges tudás bővítését, az általános IKT készségfejlesztéstől a piac által biztosított rövid idejű szakmai képzésekig, illetve OKJ-s IKT képzésekig. A mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóit célzó képzések támogatása a munkavállalók foglalkoztathatóságának javításán keresztül hozzájárul az uniós célokkal összhangban lévő nemzeti vállalás teljesítéséhez, amely szerint a foglalkoztatási arányt 75%-ra növeljük 2020-ra a 20 és 64 év közötti munkavállalók körében.

   

  A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

  További részletek »
 • Gyakornoki program pályakezdők támogatására (2. cikk)

  A Felhívás kódszáma: GINOP-5.2.4-16

   

  Beadási idő: 2016. augusztus 1. - 2020. március 31. (2018. július 31.)

   

  A kiírás célja a 25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával.

  További részletek »
 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolg-ok terjesztésének támogatása

  A Felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

  FELFÜGGESZTVE!

  Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemteremtő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és a jövedelemteremtés fontos elemei. Különös tekintettel a hazai mikro- és kisvállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT), eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

  A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

  A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, de kifejezetten nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.

  További részletek »
 • Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

  Felhívás a jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására.

  A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

  A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.2-8.1.4-16

   

  Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára, a vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs kiadások GDP-hez viszonyított arányának növelése érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan vagy együttműködésben kutatás-fejlesztési, valamint innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket jelen Felhívás keretében 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 25 millió Ft és 250 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

  A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a K+F+I tevékenység intenzitásának növelése cél eléréséhez,
  • a kapott vissza nem térítendő támogatáson és kölcsönön felül önerőből finanszírozzák a projektet,
  • a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában támogatási szerződést írnak alá, illetve a kölcsönre vonatkozóan kölcsönszerződést kötnek,
  • a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
  • a fenntartási időszak végéig a projektet működtetik, valamint a kölcsönt a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törlesztik.

   

  A Felhívás indokoltsága és célja:

  A GINOP célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.

  Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

  A Felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett vagy közvetlen módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia céljaihoz és szakosodási irányaihoz.

  A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.

  A Felhíváshoz kiválasztott Közvetítők listája az MFB Zrt. Honlapján kerül közzétételre.

  További részletek »
 • Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát,munkába állást segítő intézmények,közszolgáltatások fejlesztésével

  Felhívás a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

   

  A Felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

   

  A Felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16

   

  Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

  A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

   

   

  Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

  A Felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

  A Felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A Felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben.

  A Felhívás hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény értelmében a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakításához, így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak biztosításához is.

  A települési önkormányzat köteles 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást megszervezni, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik. A Felhívás segíti továbbá az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is

   

  A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 15,220 milliárd Ft.

  További részletek »
 < 1 2 3 4 >  Last ›