Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát,munkába állást segítő intézmények,közszolgáltatások fejlesztésével

Felhívás a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

 

A Felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

 

A Felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-16

 

Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

 • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez;
 • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

 

 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A Felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A Felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A Felhívás az intézményes fejlesztéseken túlmenően támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási forma fejlesztését is annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben.

A Felhívás hozzájárul az Országgyűlés által 2015. december 15-én elfogadott, egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény értelmében a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére vonatkozó szabályozás átalakításához, így a települési önkormányzatok kötelező feladatellátásnak biztosításához is.

A települési önkormányzat köteles 2017. január 1-jétől a bölcsődei ellátást megszervezni, amennyiben az adott településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy amennyiben a településen legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik. A Felhívás segíti továbbá az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 15,220 milliárd Ft.

1. Önállóan támogatható tevékenységek:

A. Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése:

 1. új férőhelyek kialakítása;
 2. új telephely/szolgáltatás/feladat-ellátási hely létesítése;
 3. bővítés, átalakítás, felújítás;
 4. bezárt telephely újranyitása;
 5. indokolt esetben új építés;
 6. ingatlankiváltás;
 7. funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás;
 8. udvar, játszóudvar felújítása;
 9. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;
 10. tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.

B. Eszközbeszerzés:

 1. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
 2. az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák beszerzését a nevelési munkához kapcsolódóan.

 

2. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Akadálymentesítés – amennyiben releváns;
 2. Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns;
 3. Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns;
 4. Nyilvánosság biztosítása!

 

3. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Főzőkonyha vagy melegítőkonyha fejlesztése és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése;
 2. Tanmedence felújítása, bővítése;
 3. Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
 4. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes pakoló-férőhely fejlesztése. Minimális előírt szám feletti férőhely is támogatható, melyet szükséges bemutatni és alátámasztani.
 5. Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében.
 6. A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport, gyermekfelügyelet);
 7. Járműbeszerzés;
 8. Megújuló energiaforrások kialakítása;
 9. Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása.

 

4. Nem támogatható tevékenységek:

 1. Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések lebonyolítása;
 2. Lakáscélú ingatlan vásárlása/fejlesztése;
 3. Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése;
 4. Használt eszközök beszerzése;
 5. Beléptető- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.

 

 

Támogatást igénylők kőre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:

 1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
 2. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
 3. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
 4. Egyházi jogi személy (GFO 55);
 5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 6. Közalapítvány (GFO 561);
 7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
 8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 1113).

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:

 • Megyei önkormányzat (GFO 321);
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325);
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

 

 

A támogatás formája: jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

 

Az elszámolható költségek köre:

1. Projektelőkészítés költségei

 • Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei;
 • Közbeszerzési költségek;
 • Egyéb projekt-előkészítéshez kapcsolódó költségek.

 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek:

 • Ingatlanvásárlás költségei;
 • Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség;
 • Terület-előkészítési költség;
 • Építéshez kapcsolódó költségek;
 • Eszközbeszerzés költségei;
 • Immateriális javak beszerzésének költség;
 • Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége.

 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége;
 • Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége;
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége;
 • Egyéb szolgáltatási költségek.

 

4. Projektmenedzsment költségei:

 • Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai;
 • Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség;
 • Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja;
 • Egyéb projektmenedzsment költség.

 

5. Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát).

 

6. Tartalék.

 

 

Területspecifikus mellékletek:

 • Bács-Kiskun megye
 • Baranya megye
 • Békés megye
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 • Fejér megye
 • Heves megye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • Nógrád megye
 • Somogy megye
 • Veszprém megye