Kiemelt pályázatok

 • Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

  Magyarország Kormányának Felhívása a kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az épületállomány energiahatékonyságának javítását. A cél elérését a Kormány a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

  Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan üzemeltetjük, gyermekeink és unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javítása, nem termelési célú fűtési-hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése és a megújuló alapú villamosenergia-termelés révén kívánjuk elérni.

  Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több, mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai vállalatoknak a piaci versenyben.

  Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

  Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás, valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A kölcsön a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket biztosít. A projekt teljes költségét a vissza nem térítendő támogatás, a kölcsön és az önrész határozza meg.

  A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16

  További részletek »
 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolg-ok terjesztésének támogatása

  Magyarország Kormányának Felhívása a hazai kevésbé fejlett régiókban (Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarországi régió, Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió) (is) működő KKV-k hatékonyságának és jövedelemteremtő képességének infokommunikációs megoldásokkal történő erősítésének támogatására.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld Könyv digitális gazdaság pillérében célul tűzte ki valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítását, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozását. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A magyar gazdaság életében mindig is meghatározó szerepet töltöttek be a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a cégek jelentik ma is a magyar gazdaság motorjait a hazai hozzáadott érték 55%-át meghaladva. A munkahelyek jelentős részét (több, mint 70%-át) is ezen cégek adják. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy felszereltségükben, technológiai hátterük és üzleti folyamataik modernizálása tekintetében ne legyenek lemaradva a fejlettebb országok vállalkozásaihoz képest. Versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival, kihasználják az infokommunikációban rejlő lehetőségeket.

  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások versenyképességének javítása, valamint a digitális gazdaság előmozdítása. A hazai kkv-k jelenleg korlátozottan használják a korszerű vállalati folyamatmenedzsmentet és e-kereskedelmet támogató informatikai alkalmazásokat, a felhőalapú, online elérhető üzleti szolgáltatásokat, amelyek a versenyképesség és a jövedelemteremtés fontos elemei. Különös tekintettel a hazai mikro- és kisvállalkozások innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT), eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból.

  A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít.

  A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen Felhívás célcsoportjába a már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, de kifejezetten nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások tartoznak.

  A Felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A jelen Felhívás célja során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

  A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek fejlesztése eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

  A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez.

  A támogatott beruházásnak olyan kapavitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

  A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1-16

  További részletek »
 • A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastruktúrális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez.

  A támogatott beruházásnak olyan kapavitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforráshatékonyságot.

  A felhívás kódszáma: GINOP 1.2.2-16

  További részletek »
 • Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

  Falusi turizmus, vendéglátás fejlesztése

  Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások induló vagy már működő NEM mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztésével a gazdasági több lábon állás erősítését célozza. A támogatás segítségével a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások jövedelmezőségének stabilizálása mezőgazdaságon kívüli vállalkozási tevékenységek indításának ösztönzésére irányul.

  A felhívás további célja a NEM mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a mezőgazdasági termelők által kialakított és működtetett falusi és egyéb turisztikai attrakciók és szolgáltatások továbbfejlesztése, a tanyás és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása, a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.

  A felhívás kódszáma: VP6-6.4.1-16

  További részletek »
 • A rugalmas fogl. elterjesztése a konvergencia régiókban-rug., családbarát foglalkoztatási módsz. bevez. a munkáltatóknál

  Magyarország Kormányának felhívása a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások alkalmazkodásának segítését, a rugalmas munkaerő-piac és a családbarát munkahelyi gyakorlatok és szolgáltatások elterjesztését.

  A cél elérését a Kormány a rugalmas munkaszervezés területén működő szolgáltatók, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális "tartalékok" szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

  A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szűlök munakerőpiacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerőpiactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a részmunkaidőn kívül pl. a munkakör megosztása az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan felhívás megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

  Jelen Felhívás keretében a GINOP-5.3.1-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan tanácsadás igénybevételére.

  A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség, kivéve a munkaidőkeretben, illetve részmunkaidőben történő foglalkoztatást.

  A Felhívás kódszáma: GINOP-5.3.2-16

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

  Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mikro-, a kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének és növekedési potenciáljának javítását, valamint gazdasági teljesítményének erősítését. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

  A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

  Azok a gazdasági társaságok támogathatók, amelyek a saját energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik.

  A Felhívás kódszáma: GINOP-1.2.3-8.3.4-16

  További részletek »
 • Állattartó telepek korszerűsítése

  Magyarországon az állattartók jelentős része elavult épületekben,korszerűtlen technológiával és magas termelési költségekkel kénytelen dolgozni.A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása,az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a környezetbarát technológiák elterjesztése.

  A felhívás célja a lófélék,(ló,szamár,öszvér) a húshasznosítású galamb,a strucc,az emu,a fürj,a nyúl, a méh,és a csincsilla tartásának támogatása.

  További részletek »
 • Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

  A felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez.Lehetőség nyílik az állattartásra,valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek,építmények létrehozására,kialakítására,továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolodó eszközök,gépek beszerzésén keresztül.A felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására,amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni.További fontos cél a fiatal termelők gazdaságinak megerősítése,fejlesztése.

   

  További részletek »
 • Sertéstartó telepek korszerűsítése

  A felhívás alapvető célja a sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása,az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új,innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.Lehetőség nyílik az állattartásra,valamint az előállított termék kezelésére,tárolására szolgáló épületek,építmények létrehozására,kialakítására,továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök,gépek beszerzésén keresztül.Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai,épületgépészeti felújítása,technológiáinak korszerűsítése,valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is.

  További részletek »
 • Ipari parkok fejlesztése

  A kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kis és középvállalkozások versenyképességének javítását az üzleti infrastruktúra elérhetőségének és színvonalának bővítésével,a már meglévő ipari parkok kihasználásának fejlesztésével.A cél elérését a Kormány a többségében magántulajdonban lévő,az "Ipari Park" címmel rendelkező szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.

   

  További részletek »
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban.

  A felhívás célja hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására,amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatatásához,továbbá a saját,illetve az  alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához.A felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb,innovatív technológiák megvalósításával.Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű,speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló,valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

   

  További részletek »
 • Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

  A pályázati felhívás célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása.A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kis méretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.

  A rendelkezésre álló forrás 14 milliárd forint.

  További részletek »
 • Fiatalok vállalkozóvá válása-vállalkozás inditási költségeinek támogatása

  A felhívás feltételeinek megfelelő,egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektét minimum 2 millió Ft,maximum 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig a Kormány.

  A támogatási kérelem az Ifjúság Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá vállásához kíván segítséget nyújtani.

  A GINOP-5.2.3-16 felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás inditását tervező,vállalkozói szemlélettel rendelkező,18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.

  További részletek »
 • Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  Hamarosan indulnak a Fiatalok Vállalkozóvá Válásának támogatása projektek!

  A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozás inditását tervező,vállalkozói ambícióval rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk elinditására.

  További részletek »
 • Gyakornoki program pályakezdők támogatására

  GINOP-5.2.4-16 felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolarendszerű képzésben,felnőttoktatásban vagy felnőttképzézben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése,a fiatalok korai munkahelyi tapasztalethoz segítése,ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó,azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér-és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül,valamint lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására,és szükség esetén új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

  GINOP-1.2.2-2015


  Elsősorban, de nem kizárólag feldolgozóipari vállalkozások számára új, termelő eszközök, anyagmozgató és csomagoló gépek beszerzése, ingatlan és infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztések támogatása, akadálymentesítés.

  A pályázat ideiglenesen felfüggesztve!

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

  GINOP-1.2.1-2015


  Feldolgozóipari vállalkozások számára termelő eszközök, anyagmozgató és csomagoló gépek beszerzése, infrastruktúra fejlesztés, informatikai fejlesztések támogatása, akadálymentesítés.

  Ideiglenesen felfüggesztésre került,hamarosan újra nyílik!

  További részletek »
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

  A pályázatok benyújtása 2015. június 22-től lehetséges

  Magyarország Kormányának Felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.
  A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását, a külföldi üzleti partnerrel, külkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező KKV-k számának növelését. A cél elérését a Kormány mikro-, kis- és középvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
  Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • A benyújtott támogatási kérelmeket azok benyújtásától számított 30 nap alatt elbírálja.
  • A Felhívás feltételeinek megfelelő legjobb projekteket 1,5 millió Ft - 20 millió Ft közötti, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
  További részletek »